Victor’s Book อ่านอะไรได้อย่างนั้น

5 Levels of Leadership หนังสือที่ต้องอ่านจากคุณแพรว     ผู้พลิกโฉมชาตรามือ เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่แท้จริงโดยไม่ได้เน้นแต่ลักษณะในเชิงปฏิบัติของการเป็นผู้นำ แต่ John C. Maxwell ได้พูดถึงการเป็นผู้นำด้วย Attitude หรือทัศนคติ เพราะทัศนคติ คือสิ่งที่สำคัญที่นำคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน การฝึกสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ให้กับตัวเองอยู่เสมอถือเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยเฉพาะผู้นำองค์กร เพราะถ้าผู้นำมีแนวทางที่มาพร้อมทัศนคติที่ผิดๆ ก็อาจนำคนในองค์กรไปผิดทางได้

“คือหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้บอกเราว่าการเป็นผู้นำนั้นต้องเป็นคนแบบไหน แต่บอกว่าเราควรมีทัศนคติแบบไหน ผู้นำที่ดีคือผู้ให้ที่ให้ตั้งแต่ความใส่ใจ ให้ทักษะ รู้วิธีกระตุ้น ไม่ใช่คนที่สบายที่สุด แต่เป็นคนที่เสียสละที่สุด และผู้นำที่ดี คือคนที่สร้างผู้นำที่ดีคนต่อไป”

 

-พราวนรินทน์ เรืองฤทธิเดช-

ชาตรามือ

#BeTheVICTOR #CIMBTHAIBank

Related Post :
Share It!