“การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทาได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จาเป็นต้องทา เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทาได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว”
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร ้อยตารวจตรีฯ
โรงเรียนนายร้อยตารวจฯ
วันที่ 10 มีนาคม 2529
ศิลปินผู้วาดภาพ หงส์จร เสน่ห์งามเจริญ
Related Post :
Share It!