“ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทา
เพราะกิจที่จะทา คาที่จะพูด ทุกอย่างล้วนสาเร็จมาจากความคิด
การคิดก่อนพูดและก่อนทาจึงช่วยให้
บุคคลสามารถยับยั้งคาพูดที่ไม่สมควร
หยุดยั้งการกระทาที่ไม่ถูกต้อง”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2540
ศิลปินผู้วาดภาพ ดินหิน รักพงศ์อโศก
Related Post :
Share It!