“งานด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้น

คืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจ

ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้

ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรา

รักษาและดำรงความเป็นไทยไว้ได้สืบไป”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 12 ตุลาคม 2513

ศิลปินผู้วาดภาพ เกริกบุระ ยมนาค

Related Post :
Share It!