“ถ้าทางานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจ ไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆ ก็เป็นการทาหน้าที่โดยตรงและได้ทาหน้าที่โดยเต็มที่”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 13 ธันวาคม 2511 ศิลปินผู้วาดภาพ ดินหิน รักพงศ์อโศก
Related Post :
Share It!