“อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า
กาลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน”
___________________________
เมื่อฟังคาพูดนี้แล้วก็กลับมาคิด
ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่า
อยากให้เราติดดินและอยากให้
ทางานให้แก่ประชาชน
พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศิลปินผู้วาดภาพ ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี
Related Post :
Share It!