“สอนศิลปะให้พระ”
พระจะเรียนศิลปะไปทำไม? นี่คือสิ่งที่ใครหลายคนสงสัยหรือไม่เห็นด้วย แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง ศิลปะเก่าแก่ที่สะท้อนถึงเรื่องราวทางวัฒนธรรมของไทยมักพบเห็นได้ในวัด และบางแห่งกำลังถูกทำลายด้วยไม่ตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปะหรือไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ดังนั้นหากพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดนั้นๆ มีความรู้ทางศิลปะจะช่วยดูแลได้
Be The Victor ขอเสนอบทสัมภาษณ์ อ.สุรสิทธิ์ เสาว์คง ผู้ร่วมก่อตั้งคณะพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
#BeTheVictor #CIMBTHAIBank
Related Post :
Share It!